Karafiáty, chromolitografie, (1880)

  • technika: chromolitografie
  • rozměr listu: 19 x 25

  

Cena: 500,00 Kč

Karafiáty, chromolitografie, (1880)