Strasburg St. Thomas, Lange, oceloryt (1860)

  • St. THomaskirche Strasburg
  • technika: oceloryt
  • autor předlohy: R. Höfle
  • rytec: Poppel
  • rozměr tiskové plochy: 16 x 13
  • rozměr listu: 22 x 15

Cena: 250,00 Kč

Strasburg St. Thomas, Lange, oceloryt (1860)