Albany in New York, Meyer, oceloryt, 1850

  • Albany in New York
  • technika: oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 17 x 12
  • rozměr listu: 21 x 15,5
  • z díla: Meyers Universum....
  • vydal: C. Meyer Hilburghausen 1833-1864

Cena: 250,00 Kč

Albany in New York, Meyer, oceloryt, 1850