Ta Jauna Derriba muhs̳u Kunga Jesus Kris̳tus, 1861

  • název: Ta Jauna Derriba muhs̳u Kunga Jesus Kris̳tus jeb Deewa s̳wehti wahrdi, kas pehz ta Kunga Jesus Kris̳tus peedsims̳chanas no teem s̳wehteem preezas-mahziatjeem un Apustuleem irr usraks̳titi
  • nakladatel: Pee J.G. Frenckell un behla, 1861
  • počet stran: (IV.), 436, 106 str.
  • vazba: polokožená vazba

Cena: 1 500,00 Kč

Ta Jauna Derriba muhs̳u Kunga Jesus Kris̳tus, 1861